වෙඩි තබා ඉල්ලූ ඉන්ධන – හිඳගොල්ල තෙල් පොලේ පැතිරූ භීෂණය – Hiru News

  • by

වෙඩි තබා ඉල්ලූ ඉන්ධන – හිඳගොල්ල තෙල් පොලේ පැතිරූ භීෂණය – Hiru InformationHirunews #HiruSinhalaNews #HiruEnglishNews #LKA #Srilanka #TruthAtAllCosts #Protest #President #Aragalaya …
#වඩ #තබ #ඉලල #ඉනධන #හඳගලල #තල #පල #පතර #භෂණය #Hiru #Information
[vid_tags]
වෙඩි තබා ඉල්ලූ ඉන්ධන – හිඳගොල්ල තෙල් පොලේ පැතිරූ භීෂණය – Hiru Information

වෙඩි

www.ccnworld.org

john hagee august 30 2016